• +90 216 466 83 83
  • Necip Fazıl Mah. 19 Mayıs Cad., No:22 PK:34773 - Ümraniye / İSTANBUL

Finansal Bilgiler

Ana Sayfa Finansal Bilgiler Serbest Çalışan Hekimlerin Pos Cihazı Kullanım Zorunluluğu

Serbest Çalışan Hekimlerin Pos Cihazı Kullanım Zorunluluğu


05/Ocak/2008 tarihli ve 26747 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 379 Seri Numaralı VUK Genel Tebliğine göre; Serbest çalışan (Gelir Vergisi Mükellefi olan ) DOKTORLAR, DİŞ HEKİMLERİ VE VETERİNER HEKİMLER iş yerlerinde tebliğde yer alan özellikleri haiz kredi kartı okuyucuları (POS-Point of Sale) bulundurmaları ve kredi kartı ile yapılan ödemelerde bu cihazları 01.06.2008 tarihinden itibaren kullanmaları mecburiyeti getirilmiştir.


Not: Ancak, 30.05.2008 tarih ve 26891 sayılı Resmi gazetede yayımlanan 382 Numaralı VUK Genel Tebliği ile Pos Cihazı kullanım zorunluluğu 01.09.2008 Tarihine ertelenmişti.


382 sıra numaralı tebliğ ile serbest meslek faaliyetinde bulunan hekimler (diş hekimleri ile veteriner hekimler dahil) tarafından kullanılacak kredi kartı okuyucularıyla düzenlenecek POS fişlerinin "serbest meslek makbuzu" olarak kabul edileceğine ilişkin hükümde bir değişiklik yapılmamış, zorunluluğa ilişkin uygulama tarihi ertelenmişti.


Bu nedenle, dileyen hekimler (diş hekimleri ile veteriner hekimler dahil) tarafından 01/06/2008 tarihi itibariyle 379 sıra numaralı Genel Tebliğde yer alan özellikleri haiz POS cihazını işyerlerinde bulundurmaları ve kullanılmaları halinde bu cihazlarla düzenlenen belgeler "serbest meslek makbuzu" olarak kabul edilecek, ayrıca serbest meslek makbuzu düzenlenmediler.


Bu cihazlarla düzenlenecek POS fişlerinin VUK. Kanununca düzenlenmiş “ Serbest Meslek Makbuzu ” olarak kabul edilmiştir.


379 seri Numaralı VUK Genel Tebliği ile Kayıt dışı ekonomiyi kavramak ve KDV gelirlerini artırmak için doktorların kullandığı POS cihazlarıyla ilgili bazı yeni düzenlemeler getirilmiştir. Buna göre Gelir İdaresi Başkanlığı, normal POS cihazlarından çıkan slipleri "Serbest Meslek Makbuzu" olarak kabul edecek ve bunun için yeni bir tür POS cihazı kullanılması zorunluluğu getirilmiştir.


Bankalar; Doktor, Diş Hekimi ve Veterinerlerin elindeki POS cihazlarını 1 Eylül 2008 tarihine kadar değiştirmişlerdir. Böylece kredi kartı kullanıldığında POS makinesinden Serbest Meslek Makbuzu çıkmış, ayrı bir belge düzenlenmesi gerekmemiştir.


Doktorlar daha önce kendi muayenehanelerinde kredi kartı ile işlem yapabiliyorlardı. POS'lardan çıkan slipler ise Serbest Meslek makbuzu olarak kabul edilmediği için Serbest Meslek Kazanç Defterine işlenemiyordu. Yeni POS Cihazlarından çıkan Makbuzlar “Serbest Meslek Makbuz”u olmuştur.


Serbest meslek faaliyetin Kurumlar Vergisi mükellefi olarak sürdüren kurumlar (Sağlık Limited Şirketleri ve Anonim Şirketler ) Satış gelirlerini Fatura veya Yazar Kasa fişi ile belgelendirirler.


Hekimler için getirilen yeni Pos cihazı kullanma mecburiyeti “Serbest Meslek Makbuz”u düzenleyen bir sistemdir. Dolayısıyla Kurumlar Vergisi Mükellefi olan Sağlık şirketleri, Tebliğde belirtilen Pos Cihazlarını değil normal Pos cihazlarını kullanacaklardır.


Söz Konusu Tebliğde diğer hususlar aşağıdaki gibi belirlenmiştir.


1- Cihazların teknik özellikleri ve kullanılacak Kâğıt Ruloların özellikleri tebliğde detaylı olarak açıklanmıştır.


2- POS’lardan her günün sonunda günlük kapanış raporu (Z Raporu) alınacaktır.


3- POS’lar, sayılan özellikleri haiz olup olmadıkları yönünde Maliye Bakanlığınca her hangi bir onay işlemine tabi tutulmayacaklardır.


4- Ancak muhtevası, şekli itibariyle tebliğe uygun olmayan POS fişleri VUK’nu uyarınca düzenlenmiş belge sayılmayacaktır.


5- Kapsama giren hekimler, bu Tebliğ ile bulundurma ve kullanma zorunluluğu getirilen POS’ları kullanmak suretiyle yaptıkları tahsilatlarda müşterilerine bu POS’lardan çıkan belgeleri verecekler, müşteri tarafından talep edilse dahi başkaca bir belge düzenlemeyeceklerdir.


6- Bahsi geçen POS cihazlarının özelliğinden ve kredili satışlara ilişkin mevzuattan dolayı belgenin birinci nüshasının mükellefte kalması durumunda, müşteriye verilen ikinci nüsha, vergi uygulamalarında asıl belge gibi mütalaa edilecektir.


7- Kapsama giren hekimler, bu POS’ları kullanmak suretiyle hizmet ifasında bulundukları her günün sonunda kapanış raporu almak ve bu raporları gerektiğinde Maliye Bakanlığı görevlilerine ibraz etmek üzere muhafaza etmek zorundadırlar.


8- Kredi kartı kullanılmaksızın yapılan ödemeler (nakit, çek, havale vb.) için VUK’na göre Serbest Meslek Makbuzu düzenlenmesi gerekmektedir.


9- Uygulamaya aykırı hareket edenler için 01/01/2017 tarihinden itibaren uygulanacak ceza;


a) Bu tebliğde belirtilen özellikleri haiz POS cihazlarını iş yerlerinde bulundurmayan veya iş yerinde bulundurmakla Tebliğde öngörülen şartları taşımayan cihazları kullandıkları tespit edilenlere, Vergi Usul Kanununun mükerrer 355/1 inci maddesine göre 2017 yılında 1.400.- TL özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır.


b) Tebliğde belirtilen özellikleri haiz POS cihazlarını kullanmakla birlikte tebliğin 2 nci bölümünde açıklanan özellikleri taşımayan kâğıt ruloları kullandığı veya günlük kapanış raporu almadığı tespit edilen mükelleflere ise her bir tespit için ayrı ayrı olmak üzere, Vergi Usul Kanununun 352/II-7 nci maddesine göre ikinci derece usulsüzlük cezası kesilecektir. (2017 yılı için 40.-TL)


POS cihazı Sliplerinde aşağıdaki bilgiler yer almak zorundadır.;


* POS'lardan çıkacak belge üç bölümden oluşacak.


* İlk bölümde mükellefin adı, soyadı, unvanı, iş adresi, vergi dairesi, TC kimlik numarası yer alacak.


* İkinci bölümde belgenin düzenlendiği saat, tarih ve numarası yer alacak.


* Son bölümde ödemeyi yapan kişinin yani kart sahibinin adı, soyadı, hizmet bedeli KDV dahil olarak yer alacak.


379 Seri numaralı VUK Genel Tebliğinin ekinde yer alan Pos slipinin örneği:
Serbest Meslek Faaliyetinde bulunan hekimler tarafından kullanılan POS cihazı hakkında Gelirler Genel Müdürlüğünün Özelgesine ( Sayı: B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-899 ve Tarih: 08/07/2011 ) ulaşmak için tıklayınız.